ÇEREZ POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Çerez Politikası

Dağcı Teke Patent Marka Sınai Mülkiyet Hizmetleri A.Ş. ("Dağcı Teke A. Ş." veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, web sitelerimiz (“Site”) ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (hep birlikte “Çerez(ler)” olarak anılacaktır) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerez ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde, sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amacı internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmektir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirme olanağına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Dağcı Teke A. Ş. olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.dagciteke.com adresinde yer alan Dağcı Teke A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

Güncellenme Tarihi: 01.01.2021

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Dağcı Teke Patent Marka Sınai Mülkiyet Hizmetleri A.Ş. ("Dağcı Teke A. Ş." veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz. "İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” ("Aydınlatma Metni" olarak anılacaktır), “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun ("KVKK" olarak anılacaktır) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sorumlusu Dağcı Teke A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

2. Veri Sorumlusunun Kimlik Bilgileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu Dağcı Teke Patent Marka Sınai Mülkiyet Hizmetleri A.Ş.'dir.

Adres: Abide-i Hürriyet Cad. No:73/3 Şişli İstanbul, Telefon: 0212 245 71 09, Web Adresi: www.dagciteke.com.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Dağcı Teke A.Ş. tarafından icra edilen sınai mülkiyet faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Şirketimiz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla ilgili birimlerimiz tarafından ilgili tüm ulusal/uluslararası sınai mülkiyet mevzuatı ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası sınai mülkiyet otoritelerince yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin ve taahhütlerinin yerine getirilmesi adına;

Kimlik Bilgileri (ad soyad, TC kimlik no, vergi dairesi, vergi no, (yabancılar için) pasaport bilgileri),

İletişim Bilgileri (adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, telefon no),

Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi),

Sınai mülkiyet işlemlerine ilişkin bilgiler,

Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler),

Kişisel veri olarak işlenebilir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verilerinizin KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen hükümlere istinaden, işbu Aydınlatma Metninin 3’üncü maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumuna, Uluslararası sınai mülkiyet kuruluşlarına, ulusal ve uluslararası sınai mülkiyet sicillerinde belirtilmesi zorunlu olan hususlarla sınırlı olmak üzere ve uluslararası yükümlülükler kapsamında ilgili sınai mülkiyet otoritelerine aktarımı yapılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Dağcı Teke A.Ş.'nin faaliyetlerini yürütmesi amacıyla farklı kanallarla; mevzuata uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz Dağcı Teke A.Ş. tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla işlenebilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amaçlı talebinizi “Abide-i Hürriyet Cad. No:73/3 Şişli İstanbul” adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden bilgi@dagciteke.com adresine iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve her durumda en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Adres

Abide-i Hürriyet Cad. No:73 D:3
Şişli İstanbul

İletişim

E-Posta: bilgi@dagciteke.com
Tel: +90 212 245 71 09
Faks: +90 212 245 71 19

Faydalı Linkler

TÜRKPATENT
WIPO
Aksu Teke